Moje seminární práce- Divize Totenkopf, část.1

10. září 2006 v 15:58 | Evangelist
Česko-anglické gymnasium v Českých Budějovicích
Seminární práce
TOTENKOPFVERBÄNDE A VZNIK DIVIZE TOTENKOPF
Konzultant : Mgr. Jan Samohýl
Obor : Dějepis
Student : Karolina Ryvolová
Ročník : 3. ročník
Školní rok : 2005/2006
10. března 2006 v Českých Budějovicích
OBSAH:
1. Úvod………………………………….…………………………….……..… 2
2.Předválečné období …………………..……………………………………. 3
2.1 Theodor Eicke…………………………………………………….….…... 3
2.2 Totenkopfverbände…………………………………………………..…. 4
3.Výcvik a výbava……………………………………………………………. 6
3.1 Výcvik……………………………………………………………………. 6
3.1.2 Kázeň a tresty………………………………………………………… 7
3.2 Výbava…………………………………………………………………… 8
3.2.1 Uniformy……………………………………………………………… 8
3.2.2 Maskáče…………………………………………………………….. 8
3.2.3 Obuv……………………………………………………………… 9
3.2.4 Polní čepice……………………………………………………. 9
4. Vznik divize………………………………….………………………….…. 10
4.1 Polské tažení……………………………….….……….……………..… 10
4.1.1 Reorganizace na divizi……………………………………………….. 11
5.Závěr……………..………………………………………………………….. 12
6. Seznam. Literatury…………………………………………………………… 12
7. Přílohy……………………………………………………………………… 13
ÚVOD
Jako téma seminární práce jsem si vybrala jednotky Totenkopfverbände a z nich vzniklou divizi Totenkopf , která patřila mezi elitní útvary Waffen SS a byla pokládána za jeden z nejlepších a nejspolehlivějších bojových útvarů válečného Německa.
Jednotky Totenkopf jsou obecně známé hlavně jako strážci koncentračních táborů, proto jsem si jako cíl této práce určila zdokumentování toho, jak se z obyčejných podřadných bachařů stali jedni z nejlepších vojáků Třetí říše, co je vedlo k páchání tak brutálních činů jak na bojišti tak v koncentračních táborech.
PŘEDVÁLEČNÉ OBDOBÍ
Theodor Eicke:
Tento muž se zasloužil o vznik a celkové úspěchy jednotek Totenkopf a až do svojí smrti byl jejím velitelem, proto teď stručně popíši co předcházelo jeho nástupu do funkce velitele této divize.
Zlom v Eickeho kariéře nastal po takzvané "Noci dlouhých nožů", jeho vysoké hodnocení a důvěra u Himmlera byly dobře vyjádřeny tím, že byl pověřen vraždou Röhma . Pouhé čtyři dny po vraždě, Himmler jmenoval Eickeho inspektorem koncentračních táborů a velitelem strážních jednotek SS ,tvz. Totenkopfverbände. Poté byl 11. července 1934 povýšen na SS-Gruppenführera a po Hilmaru Wäckerlem5 zvolen velitelem nově založeného tábora v Dachau .
1.října 1933 byl vydán Eickeho systém pro nakládání s vězni a trestní řád pro "udržení kázně a pořádku" . V důsledku tohoto řádu nastoupila na místo příležitostného týrání vězňů, organizovaná a beztrestná brutalita. Veškeré tělesné tresty a popravy vždy probíhali za přítomnosti příslušníků SS, kteří měli být tímto způsobem "zocelováni", Eicke klad důraz na to, aby strážní na vězně pohlíželi jako na nepřátele státu a pociťovali k nim fanatickou nenávist.
Eickemu jeho úspěch při organizaci táborů přinesl opět povýšení, přesto, že se kvůli nedostatečné kvalitě a výzbroji svých mužů často dostával do konfliktu se Seppem Dietrichem .Jako inspektor celého systému koncentračních táborů odpovídal za všechny správní záležitosti a velitelé táborů byli jeho přímými podřízenými. Všechny tábory fungovali podle vzoru Dachau, s pomocí stejných předpisů a systému trestů. Eicke se rovněž zasadil o zapojení táborů do ekonomické činnosti. Otrocká práce byla natolik výnosná, že v roce 1938 Himmler rozhodl, že o zdroj příjmů se bude starat Správní úřad SS a nebude nadále pod Eickeho kontrolou.
V předválečném období v květnu roku 1939 dostává Eicke povolení zvednout počet svých mužů až na 20.000 aby měli stejné podmínky jako ostatní bojové jednotky , V případě války měli plnit povinnosti spojené se zprávou okupovaného území, přesto však 30. května přichází povolávací rozkaz. Eickeho Totenkopfverbände vyráží do války.
Nakonec v říjnu roku 1939 schvaluje Hitler vznik divize Totenkopf pod velením Theodora Eickeho, který se se svým štábem přesunul do Dachau, aby zde svoji novou divizi zorganizoval a vybavil.
Totenkopfverbände:
Původně strážní jednotky koncentračních táborů, z kterých Eicke postupně vybudoval jednu z nejsilněších bojových divizí. Z počátku byli tyto jednotky rozřazeny do šesti praporů pro tehdy šest existujících koncentračních táborů. Prapory byli pojmenovány podle svého místa působení, tedy např. SS-Sachsen měl na starost tábor Sachsenhausen.
V roce 1936 povoluje Hitler rozšíření jednotek Totenkopfverbände z 1800 na 3500 mužů. U všech nováčků se samozřejmě požadoval doložený čistý árijský původ, výborná fyzická kondice , minimální výška 178 cm a věk sedmnáct až dvacet dva let, stejně jako u ostatních jednotek SS. Tyto požadavky byly po začátku války, kdy byl nutné nabrat co nejvíce nových členů, samozřejmě zmírněny.
29. března 1936 Himmler strážním jednotkám oficiálně přiděluje označení Totenkopfverbände a schvaluje límcové výložky se symbolem umrlčí lebky. Eickeho muži oficiálně podléhali správnímu úřadu SS, který byl zodpovědný za výcvik i politickou výchovu jednotek. Přesto však měl Eicke do značné míry volnou ruku, čehož využil k tomu aby z Totenkopfverbände vycvičil elitní útvar podle svých představ. Eicke sám říkal o svých mužích, že jsou to jediní vojáci, kteří se dokonce i v období míru dnem i nocí střetávají s nepřítelem- s nepřítelem za ostnatým drátem .
Tato speciální skupina mužů, byla v Eickeho očích elitou uvnitř elity, neustále se snažil svoje muže přesvědčit, že slouží nejvybranějšímu útvaru SS. Svým úsilím dosáhl toho, že jeho muže osvobodil od pocitu, že jsou jen podřadnými žalářníky a hlídači vězení. Zároveň, jak bylo doloženo pozdější brutální chování Totenkopfverbände, vytvořil atmosféru z které se vyvinul jejich pozdější politický fanatismu.
Proces politické výchovy a tvrdý výcvik, kterým nováčci procházeli, zplodil vysoce disciplinovaný a skvěle motivovaný polovojenský útvar. Příslušníci Totenkopfverbände. Byli ve velké většině zvyklí dopouštět se krutého jednání, což bylo výsledkem vlivu táborového režimu a Eickeho výcvikem. Na Himmlera udělala Totenkopfverbände veliký dojem o čemž svědčí i jeho přemrštěná chvála, kterou tyto jednotky zahrnoval.
17. srpna 1938 vydává výnos podle kterého útvary Waffen SS a tedy i jednotky Totenkpfverbände budou procházet vojenským výcvikem pro plnění speciálních vnitrostátních úkolů nebo pro potřebu wermachtu při mobilizaci. Výnos dále obsahoval některá zvláštní ustanovení pro Totenkopfverbände, jako například její další přeorganizování. Podle výnosu byly Totenkopfverbände rozděleny do čtyř pluků - Oberbayern, Brandenburg, Thüringen a Ostmark, po třech praporech. Každý prapor se skládal ze tří pěších rot a kulometné roty. Jednotky měly být plně motorizovány, což byla v Německu touto dobou, stále ještě vzácnost. Vůdce si dokonce vyhradil právo sám určovat změny v počtech a organizaci jednotek, což opět dokazuje vyjímečné postavení Totenkopfverbände mezi ostatními organizacemi.
Při přípravě na okupaci Československa, byli Totenkpfverbände přiděleny pod společné armádní velení a po okupaci československa v roce 1938, kde se osvědčili dva prapory pluku Totenkopfstandarte I Oberbayern probíhalo další rozšiřování jednotek Totenkopfverbände a nábor nováčků velmi úspěšně. Totenkopfverbände se rozrostly o pátý pluk Totenkopfstandarte V Dietrich Eckart- zdravotní prapor, protitankovou rotu, motorizovanou spojovací četu a ženijní jednotku. Polovině roku 1939 čítala Totenkopfverbände celkem dvacet dva tisíce třicet tři mužů.
1. září 1939 dostávají tři původní pluky -Oberbayern, Brandenburg a Thüringen- nařízeno opustit své posádky v Dachau, Sachsenhausen a Buchenwaldu, kvůli tajnému poslání v Polsku. Hitler nařídil, že tyto pluky budou nasazeny v zázemí za německou bojovou linií a budou plnit speciální "policejní a bezpečnostní" úkoly.
VÝCVIK A VÝBAVA
Výcvik:
Základní výcvik probíhal v jejich posádce v Dachau, podle plánu, který vypracoval pro SS Paul Hauser.
Denní režim začínal budíčkem v 6:00 a po hodinovém cvičení následovala snídaně. Dopolední výcvik byl zaměřen na práci se zbraněmi a jejich ovládání. Nováčci se učili rozebírat, čistit a skládat své pušky, nakonec ovládali své zbraně tak dokonale, že to dokázali i poslepu, což jim na bojišti často velmi pomohlo. Poté následovala střelecká příprava na střelnici a výcvik v taktice pěchoty. Instruktoři SS považovali za důležitou agresivitu jako prostředek k rychlému překonání nepřítele, s co nejmenšími ztrátami ve vlastních řadách.
Jako u všech jednotek SS, i ve výcviku nováčků Totenkopf hrál významnou roli sport. SS považovala tělesnou zdatnost a vytrvalost velmi důležitou. Pravidelně se pořádali soutěže, kdy například museli rekruti překonávat náročná pochodová cvičení s plnou polní nebo bez ni.
Odpoledne byla naplněna buď dalším tělesným cvičením nebo pracemi jako bylo žehlení uniforem, uklízení světnic, opravy výstroje atd. V jednotkách SS byl tradičně kladen velký důraz na celkovou upravenost a vzhled vojáka.
Všichni rekruti měli možnost po výcviku aspirovat na poddůstojnické hodnosti, bez ohledu na jejich původ či společenské postavení, měly rozhodovat pouze jejich schopnosti, což ovšem nebylo vždy splňováno. Důstojníci často preferovali své oblíbence, proto bylo často bráněno v postupu talentovaným mužům a mezi vybranými kandidáty byli propastné rozdíly v úrovni způsobilosti.
U jednotek Totenkopf, však provedl Eicke ve výcviku menší změny, takže rekruti trávili tři týdny výcvikem a jeden týden sloužili v koncentračních táborech. Eicke byl toho názoru, že podmínky v táborech upevní později ve výcviku dovednosti vojáků. Navíc pobyt v táboře přispíval k psychické odolnosti mužů, jednoduše řečeno, k bezcitnosti, což vedlo k otřesným zločinům, které následně páchali ať už na vězních nebo ve válce na zajatcích.
Kázeň a Tresty:
Eicke od svých mužů vyžadoval velmi pevnou kázeň, jelikož ale ne všichni muži v divizi pocházeli z předválečných Totenkpfverbande ale byli převeleni například od Allgemaine SS, kteří nebyli tak disciplinovaní a neměli řádné kázeňské návyky, Eicke vymýšlel různé důmyslné tresty aby jim je dostatečně vštípil.
Například, v listopadu 1939 několik mužů s posádky v Dachau odcizilo auto, poté prohýřili noc v Mnichově a při návratu se v opilosti srazili s tramvají. Eicke se dlouho nerozmýšlel, provinilce degradoval a na neurčitou dobu je umísti jako vězně do koncentračního tábora Buchenwald . Tento postup nebyl samozřejmě oprávněný ale jelikož se proti tomuto jeho rozhodnutí nikdo nepostavil, používal hrozbu vězení v táboře dál.
Jelikož se ale kvalita příchozích vojáků do divize nezlepšovala, musel najít důmyslnější řešení trestů pro vojáky a proto vytvořil trestné Sonderkommando, kam provinilce umisťoval. Tento oddíl vykonával ty nejšpinavější a nejnepříjemnější práce a poté na bojišti dostávali ty nejvíce nebezpečné úkoly.
Dále však Eicke s oblibou uděloval i tresty jako bylo věznění na samotce pouze o vodě a chlebu a to za prohřešky jako bylo například kouření v autoparku, pozdní příchody z vycházky nebo cizoložství s ženou jiného SS-mana.
Na těchto příkladech je vidět, že Eicke skutečně nekompromisně přistupoval k disciplíně a bezvýhradnému respektování rozkazů.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 wrana wrana | 29. května 2007 v 17:07 | Reagovat

kloubouk dolu.....

2 Gerd Hein Gerd Hein | 26. srpna 2007 v 15:06 | Reagovat

paráda...pěkná práce...

3 Evangelista Evangelista | Web | 26. srpna 2007 v 16:19 | Reagovat

wrana: Díky Vrána

4 Unterscharführer Unterscharführer | 5. září 2007 v 22:51 | Reagovat

Nazdárek! Myslím, žes to vzala fakt důsledně. Doufám, že se práce líbila i na gymplu. Jo- abych nezapoměl- pokud budeš tvořit něco takovýho do budoucna a budeš potřebovat nějaký spešl informace z téhle historie- nebo fota, napiš to ke komentářům a já se ozvu. Jinak se zajímám o jednotky Waffen-XX celkově, jezdím i na reenactment akce (ukázky bojů).  Zatím zdarec

5 Evangelista Evangelista | Web | 6. září 2007 v 13:46 | Reagovat

Unterscharführer: Díky moc za pochvalu, na gymplu to brali spíš jako průměr. Do budoucna zatím nic neplánuji ale kdyby něco, tak se určitě ozvu, o Německo se zajímám taky už docela dlouho. Na akce bych  jezdila moc ráda ale nějak nemám nikoho kdo by jel semnou :)

6 Bába Bába | 9. září 2007 v 15:16 | Reagovat

K vánocům si přej učebnici češtiny. Tolik hrubek v jednom článku se moc často nevidí :-( .

7 Evangelista Evangelista | Web | 9. září 2007 v 20:27 | Reagovat

Bába: To těžko, kdyby tam bylo tolik hrubek, tak to neprojde ve škole. Leda, že bych sem dala neopravenou vezi, kterou jsem po sobě nečetla....všechno je možné XDDDD

8 bubu bubu | E-mail | 15. dubna 2008 v 12:37 | Reagovat

Mám-li být upřímný: nic výrazného, značně povrchní, frázovité, neumíš pracovat s fakty. Práce spíše podprůměrná, mající charakter blábolu, splácaného z dat, nahodile posbíraných resp. okopírovaných na internetu. Množství(!) hrubých pravopisných chyb. Resumé: nepiš o tom, čemu - jak vidno - nerozumíš.

9 Profesor Profesor | 2. srpna 2008 v 14:39 | Reagovat

správa (od slovesa spravovat) se píše se s, slečno Karolino ;-) Studujete patrně soukromé gymnázium, že?! :-)

10 Myšák Myšák | E-mail | 7. února 2009 v 18:09 | Reagovat

Co remcáte Krávové. Já si myslím, že na holku o tom má opravdu pěkný přehled. Osobně se o Waffen SS zajímám taky dlouho a přesto jsem se ještě poučil. Když máte výhrady tak to sdělte trochu s nadhledem a ne tak opovržlivě. Nido není dokonalý.

11 Jiřik Jiřik | E-mail | 6. května 2009 v 23:55 | Reagovat

Mně práce rozhodně dobrá nepříjde, na našem gymnáziu by mi to profesor hodil na hlavu. Naprosto zde postrádáte jakoukoli komplexnost, o jednotkách Totenkopfverbände by si nezasvěcený udělal neúplný obraz!
A ještě jedna poznámka, buďto píšete vše německy nebo česky, kombinovat překlady s originálem nejde!

12 hippocampus hippocampus | Web | 22. června 2015 v 10:38 | Reagovat

spolehliva pujcka bez solusu :-D

13 Roth Roth | 10. dubna 2017 v 20:58 | Reagovat

Bohužel je tato práce uvedena jako odkaz na externí zdroj popisu jednotek na Wiki. Z toho si můžu udělat obrázek o erudovanosti Wiki zdrojů :-). Promiňte slečno, nevím kolik Vám je, ale snad ty práce budou časem lepší.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama