Vampire: The masquerade pravidla- Společnost rodných

10. září 2006 v 16:07 | Evangelist
SPOLEČNOST RODNÝCH
Vampýři jsou na prvním místě osamělí predátoři, ale jsou nuceni potkávat ostatní upíry a společnost Rodných se jich musí dříve či později dotknout. Tato společnost mívá strukturu, která se podobá lidské, ale mnohdy bývá daleko složitější. Je to jako nějaká politická struktura. Následující sociální zákony jsou uplatňovány zejména v sektě známé jako Camarilla. Jsou to udržovatelé Maška­rády a starobylých tradic moci, a proto také udržují stan­darty vztahů mezi vampýry. Vampýři se mohou držet Camarillského modelu nebo se od něj úplně odchýlit, ale nemohou jej úplně ignorovat.
VLÁDCE
Vampýři se řídí Darvinovým zákonem, že přežijí jen ti silní. Stylizují se do podoby válečných vládců a šlech­ticů, kontrolují nějaká teritoria atd. A snaží se neustále rozšířit svojí doménu a své stádečko.
Vládce, krátce řečeno je vampýr, který má dostatek moci, aby si udržel kontrolu nad městem, určil zákony tohoto města a udržoval mír. Tuto pozici obvykle zastává nějaký Starší. V některých menších městech mohou toto místo zaujmou i mladší upíři, ale rozhodně jsou jen zřídka respektováni těmi z města. Příležitostně se stane, že se na místo vládce dostane nějaký mladý upír, ale ten v úřadě většinou vydrží jen chvíli, než zmizí nebo než ho Starší zlikvidují.
Titul vládce se používá jak pro ženy tak pro muže, ne­existují zde žádné dědičné nároky, Někdy se vládce může nazývat různými tituly podle pravidel země jako třeba Baron, Sultán, Hrabě nebo méně formální titul jako je Šéf.
Vládce nad městem nevládne. Jeho role je něco jako dohlížitel nebo starosta. Řeší roztržky mezi Rodnými a je konečnou autoritou co se týče tradic, vztahujících se k jeho městu a udržuje mír. Navíc je v jeho zájmu udržení Maškarády. Ne všichni vládcové si uvědomí, že jejich moc je neformální a snaží se vyžadovat od jiných úctu jako by byli králové a udržovat si dvůr. Což samozřejmě může znechutit jiné Starší atd.
Vampýří obyvatelé města nepřísahají tomuto vládci nic a nejsou jeho vazaly. Jejich poslušnost závisí na jejich zbabělosti a tu se snaží vládce většinou nějak posílit. Pokud je vláda nějakého vládce zpochybněna, často použije síly, aby udržel kontrolu. Ale pokud nemá do­statek síly nebo moci, zjistí, že se ocitl bez spojenců a jeho vláda končí. Většina vampýrů poslouchá vládce jen tak napůl ucha a neberou ohled na to, co říká nebo dělá, protože mají spoustu svých vlastních starostí. Vládce většinou vládne velkým množstvím dočasné moci k dosažení a udržení své pozice. Většinou bývá také za­pleten do společnosti smrtelníků. Ovládá např. policii, hasiče, stavební společnosti, nemocnice, starostu a to je pro něj velmi užitečné; např. pro zničení některého z jeho nepřátel nebo zabezpečení určité sféry vlivu. Pokud vládce chce zničit nějaký gang obzvláště nepokojných anarchů, tak prostě přivolá nějakou stavební společnost a buldozer zničí během dne jejich úkryt.
JAK SE STÁT VLÁDCEM
Jak bylo již dříve zmíněno, neexistují zde žádné dy­nastie ani královské rodiny, ze kterých by byl vládce vybírán. Většinou to bývá tak, že městu vládne nejstarší vampýr, ale to v této době již neplatí.
Dnes může každý upír požádat o vládcovství a o svou Doménu. Je to vlastně neustálý boj o korunu a současný režim bývá většinou svržen brutálně a nemilosrdně. Po­kud chce nový vládce usednout na trůn, musí mít pod­poru ostatních Starších, jinak to nemá cenu a bude za chvíli svržen. Boj o vládcovství není jen záležitost pistolí a přestřelek v noci na opuštěné ulici, ale je to hlavně politika a nic jiného. Do této hry jsou zataženy instituce smrtelníků jako banky, průmyslové podniky, vysoká společnost, policie... Jen zřídkakdy bývá nový vládce tak štědrý, že nechá na živu svého rivala.
Vyčištění domu
Někdy se skupina anarchů nebo Ancillae rozhodne jed­nou pro vždy svrhnout vládce. Je to ale velmi nebez­pečné, protože vládcové jen málokdy sedí na svém trůnu osamoceni. Většina si vychovává zástupy svých potomků a následovníků. Útok na Prince může znamenat také útok na Prvorozeného, který může snadno rozdrtiti jakékoliv povstání v zájmu stability města. Takovéto války mohou vést k nevítané pozornosti Sabatu, vlkodlaků nebo Lovců čarodějnic. Výsledná hrozba Maškarádě může znamenat to, že na trůn bude dosazen nějaký sympatický vampýr, který by dočasně stabilizoval město, ale tato řešení bý­vají jen málo účinná a vedou často k chaosu. Většina Starších a i jiných upírů bude podporovat Prince ve jménu stability města. Válka není nikdy příjemná a u Starších je spojena s přežitím, protože může znamenat konečnou smrt.
Pokud se vládce nestane zcela nezvládatelným (zblázní se, je zkorumpován nadpřirozenem) mohou s ním být na chvíli spokojeni.
Abdikace jako taková je věc, ke které normálně nedo­chází, ale v dávných dobách ano. Někdy došlo k náhlé abdikaci - zmizení vládnoucích figur. Ale to nabouralo starobylé vládnoucí struktury.
Když se jeden nebo více Prvorozených (Primogenů) rozhodne znepříjemnit svému vládci život, mohou jej dostat pryč z úřadu. Pokud je ale vládce vyhnán ze svého úřadu za podivných okolností, či krutých podmínek, vede to opět jen k chaosu, rozbrojům a neshodám.
Výhody vládcovství
Někteří vampýři říkají, že jenom šílenci se mohou stát vládcem. Vládce je totiž potencionální cíl Sabatu a ji­ných nebezpečí.
Ale vládcovství má i své výhody, které nutí i ty nej­nižší vampýry snít o dosažení této funkce.
Výhody:
1. Právo na potomstvo - Pouze vládce může svobodně a volně vytvářet další Rodné. Ostatní upíři, kteří také touží stát se Siry, musí napřed obdržet jeho povolení nebo jej udělat tajně a tak riskovat svůj i jeho život.
Vládce může také klanu, který jej urazil, zakázat po­tomky.
Princ si může nadělat potomků, kolik se mu zachce. To proto, aby měl co nejvíce nohsledů.
Většina vládců se zdráhá povolit jiným Rodným stát se Siry. To pramení zčásti z paranoii a částečně z malého prostoru. Přeplněné město riskuje stržení Maškarády.
2. Ochrana Starších - Prvorození obvykle podporují svého vládce, pokud on udržuje Maškarádu, pořádek a chrání město během obtížných časů (vpád Sabatu, útok vlkodlaků).
3. Politická moc - Mezi Camarillou může vládce oče­kávat, že jej vyslyší nejvíc Starších a těší se vyššímu postavení, než mají ostatní upíři. Na téměř každém se­tkání je mu prokazován velký respekt.
4. Kontrola nad Doménou a těmi, kdo do ní vstoupí - Podle 5. tradice může vládce svou vládu rozšířit i na ty, co vstoupí do jeho Domény, což je celé město nebo re­gion. Nově příchozí vampýři (cestovatelé nebo ti kdo by se v městě chtěli usadit) jsou očekáváni s tím, že budou dodržovat tradice a zvyky.
Musí se vládci při příchodu představit. Pokud to neu­dělají, může je Princ potrestat.
5. Krmení - Vládce může omezit území, na němž se dá krmit. Jde často o ochranu Domén jiných vampýrů nebo mnoha jiných důvodů, z nichž nejdůležitější je ochrana Maškarády. To velmi často ovlivňuje místa, kde se lze krmit.
Princ může také určit, z koho lze krev sát. Zakázáni jsou často např. děti, či kněží.
Neuposlechnutí takových rozkazů je velmi nebezpečné, neboť vládce může obvinit provinilce z porušení Maška­rády.
6. Doména nad nepřáteli - Podle 6. tradice může vládce svolat Krvavý lov proti těm, kteří několikrát porušili jeho příkazy. Nemůže nikoho jen tak bezdůvodně zničit (roz­hněval by si Starší), ale má plné právo potrestat ty, kdo porušili jednu nebo více tradic.
Přirozeně, tradice se mnohdy porušují ve jménu noci a dalekosáhlejších plánů.
Hra noci
Hry o moc a intriky, které se dějí okolo vládce, jsou zřídkakdy hloupé. Bývají promyšlené Staršími, kteří bojují o lepší pozici a snaží se přetáhnout vládce na svou stranu různými triky, hrozbami, čímkoliv. Starší navíc málokdy hrají jen jednu hru. Téměř vždy mají více plánů.
Většině vládců radí skupina Starších, kterým se říká Prvorození (Primogeni). Dohromady mohou být považo­váni za nejmocnější vympýři ve městě. A mohou se do­konce postavit vládci, co se týče vlivu nad Rodnými ve městě. Samostatně ale nejsou tak mocní jako vládce, takže se osamocení neodvažují zasahovat do povinností o udržení města.
Prvorození obvykle slouží jako jakási kontrola nad mocí Prince, zatímco se snaží prosadit své vlastní plány.
Boj mezi Prvorozenými a vládcem není nikdy osamělá součást politické hry mezi Rodnými. Vládce proti Star­ším, klan proti klanu, Starší proti Novorozencům, tradi­cionalisté proti anarchistům; přidejte ještě osobní pomsty, vendety, spojenectví, závist, směňování moci a dostanete velmi nestálou směs, která se může noc od noci měnit.
Ostatní důležití vampýři
Za celá staletí se objevili ve městech mnohé mocenské pozice. Někteří upíři asistují vládci v udržování pořádku, jiní zaujímají nezúčastněné pozice, ale jak postupoval čas, získávali moc a upevňovali si jí.
PRVOROZENÍ (Primogeni)
Jsou to určení Starší z každého klanu ve městě. Nej­častěji má každý klan svého zástupce, ale v některých městech nepovoluje vládce člena v radě Starších od ně­kterého klanu.
Teoreticky zastupují Primogeni své klany v politickém tělese Starších, ale v praxi bývají často jen klubem Sta­rých Rodných a hnízdo zrady. V některých městech jsou Prvorození jen nastrčené figurky, které nemají žádnou moc, ale častěji je moc rovnoměrně rozdělena mezi vládce a Primogeny. Je nutné říct, že vládce nebývá často Prvorozeným svého klanu.
ŠERIFOVÉ
Většina Šerifů je jmenována vládcem a schválená Pr­vorozenými. Zatímco popis této práce se může lišit od města k městu, hlavní pracovní náplní šerifa je být prosa­zovatelem zákonů vládce. Je to vampýr, který vrhá pro­vinilce k soudu, udržuje pořádek na ulici a je připraven asistovat ve fyzickém aspektu vládnutí.
Šerifové si mohou vybírat sami své zástupce, ale čas od času je nutné schválení vládce.
HARPIE
Tito upíři jsou pyšní a hrdí 'sociální manažeři' Elysia. Předávávají drby, provádějí různé sociální manévry a jejich mincí je postavení. Mohou ztratit dobré nebo špatné slovo u vládce a tak určitému Rodnému dopomoci (nebo odpomoci) k moci.
Toto postavení není oficiální. Ale ti, co mají schopnost stát se Harpiemi, se na vrchol stejně vyšplhají. Pokud si Harpii znepřátelíte, můžete si být jisti, že několik násle­dujících let strávíte na té nejnižší mocenské příčce.
VYKONAVATEL
Prvorození si tyto Vykonavatele udržují jako svoje asi­stenty. Neliší se příliš od asistentů ve vládě smrtelníků. Jejich práce je podpořit diskusi a rozhodování během schůzek klanu a také prosazovat, aby se klan řídil no­vými nařízeními jejich Primogena. Tyto vykonavatele si vybírají Prvorození.
SENECHAL
Je to jedna z pozic, bez které by se vládcové rádi obe­šli, ale někdy jsou vlastně nutní. Je to jakýsi komorník, rádce vládce a jeho nástupce. Kdykoli může být požádán, aby nastoupil na vládcovo místo pokud abdikuje nebo je zabit, či svržen. Proto je tento post velmi nebezpečný!
STRÁŽCE ELYSIA
Zodpovídá za vše, co se děje v Elysiu. Pokud chce např. Toreador předvést výsledky své poslední práce, Tremere přednášet nebo Brujah diskutovat o vládcově politice, musí to napřed probrat s tímto Strážcem. Ten to pak povolí nebo ne s přihlédnutím, zda to neporuší Maš­karádu.
Strážce Elysia také zodpovídá za to, aby se během dů­ležitých jednání nedostal do Elysia žádné nechtěný smr­telník a že vše proběhne hladce.
Strážce jmenuje vládce. Této pozice mohou být zba­veni kdykoliv se stane nějaký problém v Elysiu.
POPRAVČÍ (Kat)
Protože se noci stali opět násilnými a města jsou mnohde přeplněna neznámými vampýry, rozhodli se někteří princové oživit tuto starodávnou pozici.
Tento Kat hlídá hranice vládcovy Domény (jeho město, region), vyhledává a často i ničí nově příchozí Rodné, kteří se neohlásili atd.
Kaitiffové a stejně tak i Nezkušenci z 13., 14. nebo 15. generace se musí velmi obávat tohoto Popravčího. V některých případech mu padne za oběť i vampýr, který dodržoval zákony a to jen proto, že vládce reflexivně reaguje ze strachu před 'přeupírováním' a špionáže.
Často jsou Popravčími Asamite asasini, kteří uzavřeli dohodu s vládcem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama